De missie en visie van de HEF

De HEF wil in haar hele werkgebied, vaak hoog in de bergen en op zeer afgelegen plekken, gemeenten stichten en de naam van Christus verkondigen.

Geregeld ondernemen gemeenten of jongerengroepen evangelisatieacties in afgelegen plaatsen.

De Stichting stelt zich ten doel steun te verlenen aan het evangelisatiewerk van de Himalayan Evangelical Fellowship en om bekendheid aan haar werk te geven.

De Himalayan Evangelical Fellowship (H.E.F.) werkt in het Nepalees-sprekende gedeelte van Noord-India (Sikkim en Noord-Bengalen), Bhoetan en Nepal om de mensen die het Evangelie niet kennen daarmee in aanraking te brengen. In dat hele gebied worden gemeenten gesticht, reizen evangelisten rond en wordt door gebruikmaking van de regionale pers, radio en t.v. het Evangelie gebracht aan duizenden. De H.E.F. werkt voornamelijk daar, waar het Evangelie nog geheel onbekend is.

Hoe het begon

Hoe kon een klein, simpel en arm beginnetje van evangelisatiewerk in het gebied van de Himalaya uitgroeien tot een sterke getuigende beweging, die probeert om overal het Licht van het Evangelie te verspreiden, gemeenten te stichten en nieuwe werkers te vormen?

In 1976 werd in India, in de bergstad Kalimpong in West-Bengalen, net onder de grens met Sikkim, een evangelisatiebeweging opgericht, de Himalayan Evangelical Fellowship. Dit gebeurde door mensen uit Kalimpong en omgeving. In die tijd was dat gebied voor buitenlanders nauwelijks toegankelijk vanwege spanningen aan de grens met China. Ds. M.H. Subba was de drijvende kracht achter dit nieuwe werk. Er werden een evangelist en een biblewoman (vrouwelijke evangeliste) aangesteld. Ds. Subba was toen nog administratief medewerker aan een school, en daarnaast één van de titulaire predikanten van de Vrije Presbyteriaanse Kerk.

Vanaf 1977 ontstonden er contacten met Nederland. Enkele gemeenten en individuen begonnen geld bijeen te brengen voor de aanstelling van meer evangelisten, om te beginnen ds. Subba zelf, een bekwame werker. In 1983 waren dat er al 14, nu ongeveer 40 (buiten de predikanten, die niet onder de HEF vallen). De evangelisten werken vooral in afgelegen plaatsen, waar het Evangelie nog geheel onbekend is. De HEF doet werk in minstens 13 verschillende talen (vaak kleinere stamtalen), en het werk heeft zich uitgebreid over geheel Noord-Bengalen, Sikkim, Oost-Nepal en Kathmandu en er is zelfs een klein werk gaande in Bhutan.

In het gebied waar de HEF werkt wonen ongeveer 10 miljoen mensen (zonder Kathmandu mee te rekenen). Het aantal Christenen onder hen varieert per gebied van weinig (max. 5%) tot bijna niets. Bovendien is er in India het beleid om kerk en zending tegen te werken en in Bhutan is het zelfs heel moeilijk om Christen te zijn.

Men begon met één gemeente, nl. die van Kalimpong. Nu zijn het er 40, met ook nog zo'n 90 geloofsgemeenschappen die nog niet zelfstandig als gemeente kunnen functioneren. Nog geregeld begint de HEF nieuw werk in steden, stammen of groepen. In 2013 bijvoorbeeld was dat onder Newari's in de Kathmanduvallei. En in Bagdogra (India, bij Siliguri) kwam het ongeveer gelijktijdig tot een doorbraak van het Evangelie onder Rajbongsi's.

Doorbraken over de jaren waren bijvoorbeeld:

 • De bekering van een vooraanstaande bonthing (animistische priester) van de Lepchastam (Kalimponggebied).
 • De bekering van een belangrijke hindoepriester van de subkaste van de Chowdhari's in Nepal.
 • De stichting van een gemeente in Bhutan, temidden van grote vervolgingen.
 • De bekering van twee van de leiders van een opstand van Nepalezen in Bhutan.
 • De start van gemeenten in de Munda-, Uraon- en Sikkimese taal (als eersten in India), alsook in het Bantawa Rai en Lepcha (India) en het Limboo (Nepal).
 • De hoofdtaal van het hele werkterrein van de HEF is Nepalees, maar ook maakt men vaak gebruik van het Hindi en het Addibassi (een mengtaal, gebaseerd op het Hindi, die in de uitgestrekte theeplantages in Bengalen gesproken wordt onder de grens met Bhutan).

In 2007 verving ds. Mathias Subba, de oudste zoon van ds. M.H. Subba, zijn vader als directeur van de HEF. Er is in de jaren daaraan voorafgaande een regionalisering doorgevoerd, waardoor er nu twee regio's zijn in Nepal, één in Sikkim, één in het Darjeelinggebied en één voor de Dooars (riviervlakte) en Bhutan samen. Elke regio heeft een eigen regioleider. Ook is er een centraal bestuur en zijn er besturen per regio.

De Himalayan Evangelical Fellowship is nauw verwant aan de Vrije Presbyteriaanse Kerken, maar werkt ook veel met andere groeperingen samen, door acties, bijeenkomsten en door haar befaamde en bijna professionele muziekgroep Hyssop. Ook heeft ze verschillende evangelisatiefilms gemaakt. (Hyssop levert bijvoorbeeld vaak muziek aan voor Trans World Radio voor haar Nepalese programma's).

Naast directe evangelieverkondiging heeft de HEF ook sociale projekten. Ze beheert een aantal scholen, twee internaten (Dharan in Nepal en Kalimpong), heeft enkele medische hulpposten (twee in India, één in Nepal), ze heeft microcredit projecten opgezet en toiletten gebouwd, o.a. in Jandaul, Nepal. Ze heeft velen medische hulp geboden en tal van armen ondersteund.

Korte geschiedenis van Hyssop

Door Gods trouw kon Hyssop haar 25 jarige jubileum vieren op 9 november 2013 in de stadsgehoorzaal in Kalimpong.

Getuigenis: Ik (Mathias Subba) heb Christus aanvaard op de leeftijd van 17 jaar. In die tijd speelde ik zowel seculiere muziek als ook muziek in de kerk. ik had mijn talenten nog niet aan de dienst van God gewijd. Maar dat gebeurde radicaal toen ik 20 was. Ik begon toen met een klein combo: Hyssop Singing Ministry. Drie predikanten stonden er vierkant achter: ds. M.H. Subba, ds. E.T. Lucksom en ds. B.D. Rai, samen met enkele invloedrijke vrienden en gelovigen. Zij hebben op 9-11-'88 de muziekgroep gewijd voor hun taak.

Hyssop heeft drie doelen:

 1. evangelisatie door muziek,
 2. jonge mensen ertoe aanzetten hun talenten aan God te wijden en
 3. eenheid onder de kerken bevorderen.

De eerste bijeeenkomst was in een schooltje in Melli (Sikkim), met een 35 watt versterker. Al snel mochten we door God gebruikt worden in het hele werkgebied van de H.E.F. en daarbuiten, zoals in Shillong, New Delhi en zelfs Hong Kong. In totaal heeft Hyssop al 500 concerten gegeven. Ze maakte in 1992 haar eerste album. Ze heeft er sindsdien meerdere gemaakt, en ook muziekvideo's en ze heeft in drie films meegewerkt. Verder is ze onmisbaar bij het wekelijkse kabelt.v.-programma in Kalimpong, Darjeeling, Sikkim en Kurseong dat de naam draagt Naya Shristi (Nieuw leven).

Vanuit Hyssop zijn twee andere activiteiten opgezet: een project voor de scholing van arme kinderen in een dorp bij Darjeeling en een interkerkelijke jeugdgroep met de naam Friends.

Toekomstige plannen:

 • productie van een evangelisatiefilm in 2014;
 • opzetten van een audio en filmtraining;
 • muzikale training;
 • meer evangelisatieconcerten.

ANBI gegevens en jaarverslag

De Stichting tot Steun aan de Himalayan Evangelical Fellowship te Hilversum, is opgericht in 1980 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder RSIN nummer 814611758

Doelstelling

Steunverlening in algemene zin aan de Himalayan Evangelical Fellowship te Kalimpong, West-Bengalen, India, voor haar zendingswerk in het Nepalese taalgebied (India, Nepal, Bhutan).

Middelen

De Stichting ontvangt giften van particulieren, bijdragen van kerken, legaten en bijdragen van andere stichtingen om haar doel te bereiken.

Bestuur

Tymen van der Ploeg, voorzitter; Janida Krol, secretaris; Albert van Gulijk, penningmeester; Albert Land, verzending informatiebrieven; Diederik van Eijk, lid; G.K. Verbaan, erelid

Beloningsbeleid

Onze Stichting betaalt geen salaris of kosten van levensonderhoud aan individuen, ook niet aan de eigen medewerkers of bestuursleden. Buiten een klein bedrag voor promotie is al het geld dat de Stichting ontvangt bestemd voor onze partners in India en Nepal. Zij controleren hun eigen boeken, en sturen ons het accountantsverslag jaarlijks toe. Door persoonlijke bezoeken proberen we na te gaan of alle geld dat we verzenden conform de afspraken wordt gebruikt.

Contact

Janida Krol, janidakrol@hotmail.com, www.hefmission.nl