De missie en visie van de HEF

De Himalayan Evangelical Fellowship (hiernaam te noemen: HEF) wil in haar hele werkgebied, vaak hoog in de bergen en op zeer afgelegen plekken, gemeenten stichten en de naam van Christus verkondigen.

De Stichting stelt zich ten doel steun te verlenen aan het evangelisatiewerk van de HEF en om bekendheid aan haar werk te geven.

De HEF werkt in het Nepalees-sprekende gedeelte van Noord-India (Sikkim en Noord-Bengalen), Bhoetan en Nepal om de mensen die het Evangelie niet kennen daarmee in aanraking te brengen. In dat hele gebied worden gemeenten gesticht, reizen evangelisten rond en wordt door gebruikmaking van de regionale pers, radio en t.v. het Evangelie gebracht aan duizenden. De HEF werkt voornamelijk daar, waar het Evangelie nog geheel onbekend is.

Doelstelling

Steunverlening in algemene zin aan de Himalayan Evangelical Fellowship (HEF) te Kalimpong, West-Bengalen, India, voor haar zendingswerk in het Nepalese taalgebied (India, Nepal, Bhutan).

Wat heeft de HEF bereikt?

Op het gebied van directe evangelisatie:

 • De HEF heeft in de afgelopen jaren meer dan 30 kerken gesticht en 70 fellowships opgericht;
 • Namens de HEF werken inmiddels 25 predikanten en evangelisten in Nepal en 31 in India;
 • De bekering van een vooraanstaande bonthing (animistische priester) van de Lepchastam (Kalimponggebied);
 • De bekering van een belangrijke hindoepriester van de subkaste van de Chowdhari's in Nepal;
 • De stichting van een gemeente in Bhutan, temidden van grote vervolgingen;
 • De bekering van twee van de leiders van een opstand van Nepalezen in Bhutan;
 • De start van gemeenten in de Munda-, Uraon- en Sikkimese taal (als eersten in India), alsook in het Bantawa Rai en Lepcha (India) en het Limboo (Nepal).

Naast directe evangelisatieverkondiging heeft de HEF ook sociale projecten:

 • Ze beheert een aantal scholen;
 • Ze beheert twee internaten (Dharan in Nepal en Kalimpong);
 • Ze heeft enkele medische projecten opgezet en toiletten gebouwd, o.a. in Jandaul, Nepal;
 • Ze heeft velen medische hulp geboden en tal van armen ondersteund.

Hoe het begon

Hoe kon een klein, simpel en arm beginnetje van evangelisatiewerk in het gebied van de Himalaya uitgroeien tot een sterke getuigende beweging, die probeert om overal het Licht van het Evangelie te verspreiden, gemeenten te stichten en nieuwe werkers te vormen?

In 1976 werd in India, in de bergstad Kalimpong in West-Bengalen, net onder de grens met Sikkim, een evangelisatiebeweging opgericht, de Himalayan Evangelical Fellowship. Dit gebeurde door mensen uit Kalimpong en omgeving. In die tijd was dat gebied voor buitenlanders nauwelijks toegankelijk vanwege spanningen aan de grens met China. Ds. M.H. Subba was de drijvende kracht achter dit nieuwe werk. Er werden een evangelist en een biblewoman (vrouwelijke evangeliste) aangesteld. Ds. Subba was toen nog administratief medewerker aan een school, en daarnaast één van de titulaire predikanten van de Vrije Presbyteriaanse Kerk.

Vanaf 1977 ontstonden er contacten met Nederland. Enkele gemeenten en individuen begonnen geld bijeen te brengen voor de aanstelling van meer evangelisten, om te beginnen ds. Subba zelf, een bekwame werker. In 1983 waren dat er al 14, nu ongeveer 56 (buiten de predikanten, die niet onder de HEF vallen). De evangelisten werken vooral in afgelegen plaatsen, waar het Evangelie nog geheel onbekend is. De HEF doet werk in minstens 13 verschillende talen (vaak kleinere stamtalen), en het werk heeft zich uitgebreid over geheel Noord-Bengalen, Sikkim, Oost-Nepal en Kathmandu en er is zelfs een klein werk gaande in Bhutan.

In het gebied waar de HEF werkt wonen ongeveer 10 miljoen mensen (zonder Kathmandu mee te rekenen). Het aantal Christenen onder hen varieert per gebied van weinig (max. 5%) tot bijna niets. Bovendien is er in India het beleid om kerk en zending tegen te werken en in Bhutan is het zelfs heel moeilijk om Christen te zijn.

Men begon met één gemeente, nl. die van Kalimpong. Nu zijn het er 40, met ook nog zo'n 90 geloofsgemeenschappen die nog niet zelfstandig als gemeente kunnen functioneren. Nog geregeld begint de HEF nieuw werk in steden, stammen of groepen. In 2013 bijvoorbeeld was dat onder Newari's in de Kathmanduvallei. En in Bagdogra (India, bij Siliguri) kwam het ongeveer gelijktijdig tot een doorbraak van het Evangelie onder Rajbongsi's.

In 2007 verving ds. Mathias Subba, de oudste zoon van ds. M.H. Subba, zijn vader als directeur van de HEF. Er is in de jaren daaraan voorafgaande een regionalisering doorgevoerd, waardoor er nu twee regio's zijn in Nepal, één in Sikkim, één in het Darjeelinggebied en één voor de Dooars (riviervlakte) en Bhutan samen. Elke regio heeft een eigen regioleider. Ook is er een centraal bestuur en zijn er besturen per regio.

De HEF is nauw verwant aan de Vrije Presbyteriaanse Kerken, maar werkt ook veel met andere groeperingen samen, door acties, bijeenkomsten en door haar befaamde en bijna professionele muziekgroep Hyssop (Hyssop levert bijvoorbeeld vaak muziek aan voor Trans World Radio voor haar Nepalese programma's). Ook heeft ze verschillende evangelisatiefilms gemaakt.

ANBI gegevens en jaarverslag

De Stichting tot Steun aan de Himalayan Evangelical Fellowship te Hilversum, is opgericht in 1980 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder RSIN nummer 814611758

Middelen

De Stichting ontvangt giften van particulieren, bijdragen van kerken, legaten en bijdragen van andere stichtingen om haar doel te bereiken.

Bestuur

Tymen van der Ploeg, voorzitter; Janida Krol, secretaris; Albert van Gulijk, penningmeester; Albert Land, verzending informatiebrieven; Diederik van Eijk, lid; G.K. Verbaan, erelid

Beloningsbeleid

Onze Stichting betaalt geen salaris of kosten van levensonderhoud aan individuen, ook niet aan de eigen medewerkers of bestuursleden. Buiten een klein bedrag voor promotie is al het geld dat de Stichting ontvangt bestemd voor onze partners in India en Nepal. Zij controleren hun eigen boeken, en sturen ons het accountantsverslag jaarlijks toe. Door persoonlijke bezoeken proberen we na te gaan of alle geld dat we verzenden conform de afspraken wordt gebruikt.

Contact

Janida Krol, janidakrol@hotmail.com, www.hefmission.nl